“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศเวนคืนที่ดินในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 33 ก วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมาย ในการนี้ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจบริเวณที่จะถูกเวนคืน และจะต้องมีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

อ่านรายละเอียดพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566 (ประเภท ก ตอนที่ 33)


image
image
image
image
image
image
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน ครั้งที่ 3 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีกำหนดการรับซองเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีภาคเอกชนรายใดมายื่นซองเอกสารข้อเสนอ ต่อมาคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ได้รับทราบผลการยื่นซองเรียบร้อยแล้ว โดย กทพ. จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. 2563 ซึ่งในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ระบุให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนอีกครั้ง  เพื่อรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน นำไปปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โดยเป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

กทพ. จึงได้จัดประชุมรับฟังรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Opinion Hearing) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยมีนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน นายสมชาย จารุเกษมรัตนะ ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีการนำเสนอรายละเอียดโครงการโดยกลุ่มที่ปรึกษาในด้านภาพรวมของโครงการ ด้านการเงินและการลงทุน ด้านเอกสารการคัดเลือกเอกชน และด้านสัญญาการร่วมลงทุน ทั้งนี้ กลุ่มภาคเอกชนที่ซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และกลุ่มสถาบันการเงิน ให้ความสนใจร่วมงาน จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม 0307 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
image
image
image
image
image
image
กทพ. เปิดรับซองข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง  
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เชิญชวนภาคเอกชนซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) และเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการทางพิเศษสายกะทู้–ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 ซึ่งมีภาคเอกชนประกอบด้วย บริษัทเอกชนไทยและบริษัทเอกชนต่างชาติ มาซื้อเอกสารฯ จำนวน 13 ราย และ กทพ. ได้มีการจัดประชุมก่อนการยื่นข้อเสนอของเอกชน (Pre-bid Meeting) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 หลังจากนั้น ได้กำหนดจัดวันเปิดรับซองข้อเสนอของเอกชนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ผลปรากฏว่า ไม่มีเอกชนรายใดมายื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมลงทุนโครงการ จากนี้ กทพ. จะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในกรณีไม่มีเอกชนมายื่นข้อเสนอฯ ต่อไป
image
image
image
image
image
image
กทพ. จัดประชุมก่อนการยื่นข้อเสนอของเอกชน โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับซองข้อเสนอ 7 เม.ย. 66

นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานจัดประชุมก่อนการยื่นข้อเสนอของเอกชน (Pre-bid Meeting) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน คณะที่ปรึกษา นำโดยนายสมชาย จารุเกษมรัตนะ ผู้จัดการโครงการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 0307 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอกชนได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการอย่างรอบด้าน รวมทั้งเข้าใจรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยของทุกท่านเพื่อการจัดทำข้อเสนออย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอกชนยื่นซองข้อเสนอต่อไป ทั้งนี้ นักลงทุน ภาคเอกชนให้ความสนใจร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 53 คน 
image
image
image
image
image
image

กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Opinion Hearing) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน คณะที่ปรึกษา นำโดยนายสมชาย จารุเกษมรัตนะ ผู้จัดการโครงการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เพื่อนำข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนประกอบการจัดทำสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 คาดว่าสามารถเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนได้ภายในปี 2566 ทั้งนี้ นักลงทุน สถาบันการเงิน และภาคเอกชนให้ความสนใจร่วมงาน จำนวน 180 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าประชุม ณ สถานที่จัดงาน 104 คน และประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Webinar จำนวน 76 คน 

โดยในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ด้านการเงิน การลงทุน และสัญญาร่วมลงทุน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 63 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าประชุม ณ สถานที่จัดงาน 19 คน และประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Webinar จำนวน 44 คน และกลุ่ม 2 ด้านการก่อสร้าง และด้านการดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 46 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าประชุม ณ สถานที่จัดงาน 33 คน และประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Webinar จำนวน 13 คน

image
image
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้